Lorem Ipsum Komenda


Pełniący Obowiązki Komendanta - mgr inż. Wojciech Zomer

telefon: 815 518 503

fax: 815 518 504

e-mail: sekretariat@szpitaldeblin.pl

Główny Księgowy - mgr Ewa Juraś

lokalizacja: Budynek D

telefon: 815 518 505
fax: 815 518 505

e-mail: finanse@szpitaldeblin.pl

Przełożona Pielęgniarek - mgr Bożena Sienkiewicz

telefon: 815 518 507

Komendant 6  Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z sekretariatem.
Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie szpitala na adres podanym na stronie internetowej.
Pacjent składający skargę lub wniosek ustnie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz po wysłuchaniu skargi przez Komendanta, złożyć podpis pod sporządzonym protokołem.